Kalibrace

Pravidelná kalibrace je nutná pro dosahování srovnatelných hodnot měření a zkoušek v mezinárodním měřítku. Kalibrace je kromě toho požadována ve specifikacích normy ISO 9000 pro firmy, protože metrologický dozor nad zkušebními zařízeními je základní součástí všech systémů pro zajištění kvality. Proto nabízíme akreditované metrologické služby s prokázanou návazností dle ČSN EN ISO/IEC 17 025.

Základním cílem kalibrace je zjištění odchylek hodnoty teploty (vlhkosti) mezi čidlem pevně zabudovaným v zařízení a etalonem umístěným na referenčním místě. Jestliže hovoříme o kalibraci, je nejlepším referenčním místem bezprostřední okolí snímače teploty (vlhkosti) zabudovaného v zařízení. Velmi často je ale specifikace vztažena na prostorový střed komory (údaj výrobce). Měření v jednom místě zkušebního prostoru zařízení však nic neříká o rozložení teploty (vlhkosti) v užitečném prostoru zařízení. Proto je mnohdy nezbytné zjištění homogenity a stability obou veličin. Rozsah měření stanovíme vždy po dohodě se zákazníkem podle způsobu užívání zkušebního zařízení.

Osvědčení o akreditaci

Rozsah akreditace Kalibrační laboratoře č.2358

Teplota -70 °C až +350 °C

Vlhkost 10 % RH až 95 % RH

Pán u stroje
Pán u stroje